ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสื่อการเรียนรู้/เอกสารการเรียนรู้/นมโรงเรียน

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVIC-19) ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันที่ 22 มกราคม 2564

คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ ไปศึกษาดูงานเยี่ยมชม ห้องกิจกรรมบำบัด ห้องกายภาพบำบัด ห้องดนตรีบำบัด ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ฯลฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลเด็กแต่ละประเภทและนำมาพัฒนาให้เหมาะสมตามสมรรถภาพของผู้เรียน ณ คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันที่ 21 มกราคม 2564

คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมขอพรปีใหม่ จากนายสืบสกุล อนุแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประกาศจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันที่ 20 มกราคม 2564

คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมขอพรปีใหม่ จากนายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม และนายสุณัฐพงศ์ โคตรแปร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันที่ 19 มกราคม 2564

คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ และนางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ พร้อมขอพรปีใหม่จากนางภัทธิยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนายธนนท์ วีรธนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปนางจิรัฐยา ไชยสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการนางสาวอนงค์ ผดุงชีวิต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและเรียนร่วมเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันที่ 19 มกราคม 2564

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ และนางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ที่ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภท หน่วยงาน ระดับจังหวัด โครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันที่ 19 มกราคม 2564

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมทางไกลผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 เรื่องการบริหารจัดการในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) และการนำนโยบายสู่การปฎิบัติ โดยมี นางภัทธิยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม OBEC Channel อาคาร สพฐ.1 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันที่ 18 มกราคม 2564

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ และนางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาระหว่าง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนา โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันที่ 18 มกราคม 2564

คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ และนางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ พร้อมขอพรปีใหม่จาก นายสมชาย บ้านไร่ ผู้อำนวยการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี และนางจิราภรณ์ บุญไกรสร ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น