หน้าแรก

Slider
Slider
Slider

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

19 ม.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรีฉ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
22 ธ.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
8 ธ.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-21 ธันวามคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
24 พ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวามคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
9 พ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข่าวสารจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประชุมจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP) ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักเรียนใหม่) เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้ได้รับการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการเป็นรายบุคคล โดยนางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ เป็นนางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะครู ทีมสหวิชาชีพ และผู้ปกครอง ร่วมในการประชุมวางแผนการจัดการศึกษาดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกันทำความสะอาด ภายในห้องเรียน แหล่งเรียนรู้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ให้สะอาด น่าอยู่ ถูกสุขลักษณะ ให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เสริมสร้างลักษณะนิสัยการรักความสะอาด และความมีระเบียบ

งานวิจัย/โครงงาน/โครงการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการอบรมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและผู้ปกครองมีความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติตนเมื่อประสบเหตุฉุกเฉิน และนำความรู้ความสามารถเบื้องต้นไปใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ โดยทีมวิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองไทรม้า นำทีมโดย นายมนูญ ทองเกษม ตำแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ เทศบาลเมืองไทรม้า มาถ่ายทอดความรู้ ถึงแนวทางและการฝึกซ้อมเมื่อเกิดอัคคีภัย การฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ ตลอดจนการตัดเพลิงประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานที่ และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเมื่อเกิดเหตุการณ์การฉุกเฉิน

ผู้มีน้ำใจร่วมส่งความสุขให้กับเด็กพิการ

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More