กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางเพ็ญพักตร์  แก้วจรูญ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
นางพัชรี  นกขุนทอง ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวอุษา  เมฆฉาย ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาวจีรนันท์  อนุรักษ์ธานี ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาวกัญจนา  สะอาดเอี่ยม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวกันต์ระพี  กิจลิขิต ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
นางสาวธนพัจน์ศรณ์  อาจองค์ ตำแหน่ง คนครัว