กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางเพ็ญพักตร์  แก้วจรูญ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวอุษา  เมฆฉาย ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
นางพัชรี  นกขุนทอง ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาวจีรนันท์  อนุรักษ์ธานี ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาวกัญจนา  สะอาดเอี่ยม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวกันต์ระพี  กิจลิขิต ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวน้ำฝน  พรวิจิตร ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวณิชมาศ  ชื่นแพร ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง