กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางเพ็ญพักตร์  แก้วจรูญ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
 – ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวจีรนันท์  อนุรักษ์ธานี ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาวลดาวัลย์  สุรินทร์ ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางนิภาภรณ์    กุลคำแสง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวน้ำฝน  พรวิจิตร ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวณิชมาศ  ชื่นแพร ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
นางสาวศรัณย์รัชต์  คลีล้วน

นางสาวประภาพร  พระคุณเลิศ

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ