กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวฐิติพร  กระจ่างจันทร์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวรัชนีกร  สอนปัน

นางสาวสมพิศ   วงศ์ขัน

ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

นางพิมพ์ใจ  ชาญวิรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวนูรไอนี  สีดง ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวเกษรา  ยิ้มชัยภูมิ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
นางสาวนิภา  รักแจ้ง ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวนาเดีย   เลาะลาเมาะ

นางสาววันเพ็ญ   บุญสายบัว

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ