กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวินิต  ภูลายยาว ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวรัชนีกร  สอนปัน ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นางพิมพ์ใจ  ชาญวิรัตน ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวสุทิศา   นาราศร ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวน้ำฝน  พรวิจิตร ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
นางสาวนิภา  รักแจ้ง ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวมนัญญา  เลาะลาเมาะ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ