กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวฐิติพร  กระจ่างจันทร์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวรัชนีกร  สอนปัน ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นางพิมพ์ใจ  ชาญวิรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวนูรไอนี  สีดง ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวเกษรา  ยิ้มชัยภูมิ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
นางสาวนิภา  รักแจ้ง ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสุธีรา  วาทพันธุ์ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ