กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวสุทธิดา รุดเครือ ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวอารีย์รัตน์ อินธิยา ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาวกัญจนา  สะอาดเอี่ยม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายสิริอนันต์    ภูริวัฒนกุล

นายนันทน์     ภัทรขันธ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

สิบเอกเอกชัย ทรงศิริ ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวนริตา ดอกแส ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
นางสาวอาภาภรณ์ วรคุณ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
นายพีรพัฒน์ มีอุดม

นางสาวธนพัจน์ศรณ์ อาจองค์

นางสาวน้ำฝน   ผิวเหลือง

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายโกศล สิริอยู่ ตำแหน่ง นักการภารโรง
นายดอน ปิมปะ ตำแหน่ง คนงาน