กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวอารีย์รัตน์ อินธิยา ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
นายชิตณงค์ ภูดวงเดือน ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาวสุทธิดา รุดเครือ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สิบเอกเอกชัย ทรงศิริ ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวนริตา ดอกแส ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
นางสาวอาภาภรณ์ วรคุณ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
นายพีรพัฒน์ มีอุดม ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสมศรี ดวงจินดา ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายโกศล สิริอยู่ ตำแหน่ง นักการภารโรง
นายดอน ปิมปะ ตำแหน่ง คนงาน