กลุ่มบริหารทั่วไป

นายชิตณงค์ ภูดวงเดือน ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวอารีย์รัตน์ อินธิยา ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สิบเอกเอกชัย ทรงศิริ ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ตำแหน่ง
นางสาวนริตา ดอกแส ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
นายพีรพัฒน์ มีอุดม ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวสุกาญดา พัฒน์ภูวิเชียร ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสมศรี ดวงจินดา ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายโกศล สิริอยู่ ตำแหน่ง นักการภารโรง
นายดอน ปิมปะ ตำแหน่ง คนงาน