กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวปวีณา  ใจขันทะ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวภูษณิศา  ทอนชัย ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวมินตรา  ผูกพันธ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวฐิติพร  กระจ่างจันทร์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาววาสนา  เทินสะเกษ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวสุดาภรณ์  แก้วประกอบ ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวจำเนียร  บินซาอิส ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวลัดดา  มะปูเลาะ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวสุภาวรรณ  คุ้มประดิษฐ์ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ