กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวทิพย์วรรณ   ลาดศิลา ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวปวีณา  ใจขันทะ ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวมินตรา  ผูกพันธ์ ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาวภูษณิศา  ทอนชัย ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางนุชจรินทร์ ขมิ้นเขียว

นางสาววาสนา  เทินสะเกษ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดาภรณ์  แก้วประกอบ

นางสาวเสาวนีย์ โคตศรี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวจำเนียร  บินซาอิส ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวลัดดา  มะปูเลาะ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสุธีรา     วาทพันธุ์ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ