ดาวน์โหลด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

แบบฟอร์มการต่อใบประกอบวิชาชีพครู/ผู้บริหาร

แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ

กลุ่มบริหารทั่วไป

ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 2561

กลุ่มบริหารวิชาการ

 การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล-IEPสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ

 การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล-สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ

 การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล-สำหรับโรงเรียนเรียนร่วม

 คป-01-ทั่วไป

 คป-03-แบบคำขอร้องยกเลิก

 คป-03.1-หนังสือ-ยกเลิก-เปลี่ยนแปลงคูปอง

 คป-04

 คป.10-ใบสมัครหน่วยบริการ

 คป.11

 คป.12

 คป.13

 คป.14-สอนเสริม-เขียนรายคน

 คป.16

 คป.17-สรุป

 หนังสือตอบรับคูปอง

 หนังสือ-ส่ง-เอกสาร-หลักฐาน

 แบบคัดกรอง-แบบใหม่

 คู่มือการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

กลุ่มบริหารงบประมาณ

 แบบเสนอโครงการ

 รายงานค่าใช้จ่าย

 บันทึกข้อความรายงานโครงการ

 รายงานผลโครงการ

 แบบแจ้งรับเงินKTB_Corporate_Online_

 แบบฟอร์มค่าเดินทาง

 แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล

 สัญญายืมเงิน