ข่าวสาร

กิจกรรมวันที่ 4 ของการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้เรียนออทิสติก ( ผ่านทางระบบออนไลน์ ) โดยในภาคเช้าได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี ดีจงกิจ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับบุคคลออทิสติก และในภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ และอาจารย์ณิชาลฎา ยงเสมอ อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เรื่องการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนรายบุคคล (IIP) ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

  กิจกรรมวันที่ 4 ของการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพั […]

กิจกรรมวันที่ 3 ของการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้เรียนออทิสติก ( ผ่านทางระบบออนไลน์ ) โดยในภาคเช้าได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ และอาจารย์ณิชาลฎา ยงเสมอ อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เรื่องรูปแบบการจัดการเรียนร่วมสำหรับบุคคลออทิสติก และในภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เรื่องการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

  กิจกรรมวันที่ 3 ของการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพั […]

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาความเข็มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก ผ่านทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ โดยมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) เป็นประธานในพิธี ได้รับเกียรติจาก ดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ […]

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาววารี นาครัตน์ รองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 พร้อมทั้งเยี่ยมชมและให้กำลังใจ นักเรียนและคณะครูผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคกลางและภาคตะวันออก (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริการงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเป็นการแข่งขันในรูปแบบ online ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

  ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ปร […]

1 2 3 90