ข่าวสาร

วันที่ 14-15 ตุลาคม 2564 ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางจัดกิจกรรม “กาารแถลงผลงานการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส” และมีผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่มสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ กรุงเทพมหานคร โดยมีนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

วันที่ 14-15 ตุลาคม 2564 ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยก […]

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ทั้ง 4 กลุ่มงาน และคณะครู ร่วมประชุมการจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการของส่วนราชการให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงาน เหมาะสม คุ้มค่า ตลอดจนสามารถตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการ อย่างละเอียดรอบคอบถูกต้องครบถ้วนในทุกมิติ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

    ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แก้ไขปัญหา พัฒนาผู้เรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ZOOM โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการอบรมดังกล่าว โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นางสาวจีรนันท์ อนุรักษ์ธานี บรรยายเรื่อง การให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม และนางสาวมินตรา ผูกพันธ์ บรรยายเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแม่แบบ (Modeling Technique) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ และเทคนิคต่างๆมาปรับใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

          ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดอบร […]

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ เป็นคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564- 30 กันยายน 2564) จำนวน 26 คน โดยมีการนำเสนอผลงานด้วย Power Point จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และแฟ้มผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

                ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์กา […]

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง พนักงานราชการ ศูนย์ฯนนทบุรี ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 11 คน การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ศูนย์ฯนนทบุรี ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 15 คน และการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ธุรการ จำนวน 1 คน โดยมีการนำเสนอผลงานด้วย Power Point บอร์ดนิทรรศการ และแฟ้มผลการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการประเมินตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

                                ดร.วิชุดา โชคภูเขี […]

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ครูฐิติพร กระจ่างจันทร์ ตำแหน่ง ครู คศ.๑ และคณะข้าราชการครู เข้าอบรม เรื่อง วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี นางภัทธิยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ และนายสุพล บุญธรรม ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากร ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ […]

1 2 3 14