ข่าวสาร

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประชุมจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP) ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักเรียนใหม่) เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้ได้รับการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการเป็นรายบุคคล โดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวพร้อมด้วย คณะครู ทีมสหวิชาชีพ และผู้ปกครอง ร่วมในการประชุมวางแผนการจัดการศึกษาดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประชุมจัดทำแผน […]

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร ร่วมงานกตเวทิตาจิต ท่านผอ.เจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของผู้เกษียณอายุงาน ที่ได้ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ […]

วันที่ 20-23 กันยายน 2565 ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางเพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ และนางสาววาสนา เทินสระเกษ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนในการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 จังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20-23 กันยายน 2565 ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวย […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณ คุณประธาน คงกล้า คุณพัชรินทร์ ทรัพย์สิน คุณหทัยวรรณ ม่วงคราม คุณธีรศักดิ์ เตมีรัสมี คุณกัลยา เตมีรัสมี คุณอินทรา แซ่อึ้ง คุณไอริณ บุญมาก คุณเบญจวรรณ เจริญสุข คุณพัฒนิษฐ์ พลายเวช คุณประณต ด้วงเจริญ คุณวีรยุทธ ตรีเกษรมาศ หจก ศุภชัย มัลติทาสกิ้ง กรุ๊ป หจก เจ.แอล.ซาวด์ โปรเจค ร้าน หนึ่งบ้านหม้อ ที่มอบลำโพงเคลื่อนที่ ผ่านทางคุณปรัชญา ทรัพย์สิน ผู้ปกครองของเด็กหญิงพัชรินทร์ ทรัพย์สิน(น้องตันหยง) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับทางหน่วยงาน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มารับบริการ รับมอบโดย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่าน มีความสุข สมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณ คุณป […]

1 2 3 47