ข่าวสาร

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด นนทบุรี นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การหลอมรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2564 เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการหลอมหลวมรายงานที่สถานศึกษาจัดส่งให้ สศศ. เพื่อรายงานต่อกระทรวงศึกษาธิการต่อไป และสามารถนำรายงานนี้ไปพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมฮิพ ถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานคร

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ […]

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การ ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู กลุ่มบริหารวิชาการ เดินทางเข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานของหน่วยบริการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ได้รับการต้อนรับจาก นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี และนายชัยธวัช สาทถาพร รองผู้อำนวยการฯ ในการศึกษาดูงานครั้งนี้

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ […]

1 9 10 11 12 13 14