ข่าวสาร

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2565 โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง สามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

          ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดอบร […]

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก ประกอบด้วย 1. นายชัยธวัช สาทถาพร รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี 2. นายวุฒิชัย ใจนะภา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 3. นางสาวสมพิศ วงศ์ขัน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี 4. นายสิริอนันต์ ภูริวัฒนกุล​ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เข้านิเทศโรงเรียนที่จัดห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ต้อนรับคณะกรรมการอย่างดียิ่ง อีกทั้งยังให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ […]

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก ประกอบด้วย 1. นายชัยธวัช สาทถาพร รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี 2. นายวุฒิชัย ใจนะภา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 3. นางสาวสมพิศ วงศ์ขัน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี 4. นายสิริอนันต์ ภูริวัฒนกุล​ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เข้านิเทศโรงเรียนที่จัดห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก ดังนี้ 1. โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) จังหวัดนครสวรรค์ 2. โรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค์ ในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ต้อนรับคณะกรรมการอย่างดียิ่ง อีกทั้งยังให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ […]

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี และคณะครู ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก เข้านิเทศโรงเรียนที่จัดห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก 1. โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป.พิจิตร เขต 1 2. โรงเรียนอนุบาล (ท่าหลวงสงเคราะห์) สพป.พิจิตร เขต 1 ในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ต้อนรับคณะกรรมการอย่างดียิ่ง อีกทั้งยังให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ […]

1 2 3 4 52