ข่าวสาร

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคคลากร นักเรียนและผู้ปกครองร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความรำลึกถึงพระคุณครู ที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม และมอบความรักความเมตตาให้แก่ศิษย์ โดยภายในงานมีการมอบรางวัลด้านครูและบุคลากร ประเภทครูดีในดวงใจและพี่เลี้ยงในดวงใจ รางวัลด้านผู้เรียน ประเภทเด็กดีมีพัฒนาการเด่น ประเภทเด็กดีมีวินัย และประเภทหนูน้อยไหว้สวย รางวัลพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

                      ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนน […]

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ และคณะครู ประกอบด้วย นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล นางสาวกัญจนา สะอาดเอี่ยม นายสิริอนันต์ ภูริวัฒนกุล และนายอรรฆพร มีแตร ร่วมเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว พร้อมร่วมลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานศึกษาภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว ประกอบด้วย นายอมร เผ่าเมือง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผอ.โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) และนาย ยุทธนา ปฐมวรชาติ ผอ.โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ […]

1 2 3 4 37