ข่าวสาร

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการศึกษาและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างศูนย์ฯและผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทุกแห่ง เพื่อประเมินสถานการณ์หลังเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting เพื่อรับทราบนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ การเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย ข้อสั่งการและบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในการดำเนินงานให้สถานศึกษาวางแผนรับมือ หลังเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา […]

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการรู้จักเข้าใจ ห่วงใยเด็กพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง การจัดทำ IEP/IP การขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามกฎกระทรวง และประเมินผลการจัดการศึกษา มีวัตถุประสงค์ ให้ความรู้และคำแนะนำบุคลากร เพื่อในการจัดการเรียนการสอน และช่วยเหลือเด็กพิการในโรงเรียน สามารถดำเนินการตามรูปแบบการให้การช่วยเหลือทางการเรียนสำหรับโรงเรียนเรียนรวม (Response to Intervention Model : RTI Model) สร้างความเข้มแข็ง ให้โรงเรียนที่จัดเรียนรวมและโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวมที่เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ(Student Support Service : SSS) และการนิเทศ ติดตาม ให้คำแนะนำ (Coaching) ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหว […]

1 2 3 4 71