ข่าวสาร

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู เข้าร่วมการประชุมชี้แจง การรายงานการจัดสรรเงินกู้ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ […]

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ การประชุมสัมมนา นำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2564 พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ นางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวพิชญากร กุศลการณ์ นางสาวปวีณา ใจขันทะ และนางสาวนันท์ชญาน์ พันธ์เพ็ง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings โดยมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

          ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ ร่วมต้อนรับพร้อมรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานการเงิน บัญชี พัสดุจากคณะกรรมการนิเทศงานการเงิน บัญชี พัสดุ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 โดยมี นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประเมินฯ พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนางานการเงิน บัญชี และพัสดุ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย นางวิชุด […]

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ และนางเพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เรื่องการจ่ายเงินเยี่ยวยา 2,000 บาท ให้กับนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ […]

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แก้ไขปัญหา พัฒนาผู้เรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยวิทยากรประกอบด้วย นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล บรรยายเรื่อง การควบคุมการทรงท่า (Postural Control) และนางสาวฐิติพร กระจ่างจันทร์ บรรยายเรื่อง การจัดท่าและการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ และเทคนิคต่างๆที่ได้รับ มาปรับใช้กับนักเรียน และสามารถถ่ายทอดให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองได้ต่อไป

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ […]

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นางพรรษชล บุญคง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ พร้อมด้วยคณะครู เป็นคณะกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ให้สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้รับการประเมินทั้งหมด 7 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

            ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึก […]

1 2 3 4 13