ข่าวสาร

กิจกรรมวันที่ 1 ของการจัดอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.เกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา ครูชํานาญการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี บรรยายเรื่องประเภทคนพิการทางการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 และนายสมาน ทวีเลิศ ครูชํานาญการพิเศษ จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม บรรยายเรื่องเทคนิคการให้คำปรึกษา การประสาน การทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องและการส่งต่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 เขต2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ให้สามารถเป็นผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษาได้ ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณา ให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา

  กิจกรรมวันที่ 1 ของการจัดอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคั […]

วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2567 ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายชัยธวัช สาทถาพร รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี นางสาวรัตนาภรณ์ มุกนนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นำคณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล 1.โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 2.โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 3.โรงพยาบาลราชบุรี 4.โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 5.โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 6.โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

  วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2567 ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวย […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาววารี นาครัตน์ รองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมตลาดนัดคุณหนู ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆด้วยประสบการณ์ตรง ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โ […]

กิจกรรมวันที่ 3 ของการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กที่มีแนวโน้มมีความต้องการจำเป็นพิเศษในระดับปฐมวัย (รุ่นที่ 2) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กรองทอง จุลิรัชนีกร ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มาถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการใช้แบบประเมินพัฒนาการและแบบคัดกรองเด็กที่มีแนวโน้มมีความต้องการจำเป็นพิเศษ รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ และอาจารย์ณิชาลฎา ยงเสมอ อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาให้ความรู้ในเรื่องการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร

  กิจกรรมวันที่ 3 ของการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้าง […]

1 2 3 4 103