ข่าวสาร

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นวิทยากร ประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์ผลการวิจัย นำเสนอร่างผลการวิจัยและวิพากษ์ร่างงานวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2564 พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูเข้าร่วมโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษ โดยมีการประชุมวิเคราะห์ผลการวิจัย นำเสนอร่างผลการวิจัยและวิพากษ์ร่างงานวิจัย การประชุมการเขียนรายงานการวิจัยบทความและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของงานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ ในระหว่างวันที่ 23 – 28 สิงหาคม 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมี ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

        ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิ […]

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แก้ไขปัญหา พัฒนาผู้เรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นางสาวเยาวลักษณ์ ไวยธารี ครูชำนาญการ บรรยายเรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน และนางเพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ บรรยายเรื่อง การผลิตสื่อ การจับคู่สี ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ และเทคนิคต่างๆมาปรับใช้เพื่อพัฒนาการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และการจัดทำสื่อการสอน ที่เหมาะสมและให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ […]

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด งานแถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” เพื่อเป็นการสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ค่าอินเตอร์เน็ตฟรีสำหรับการเรียน การลดภาระงานครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต www.obectv.tv โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

    ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ […]

1 2 3 4 5 13