ข่าวสาร

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายชาติชาย อรรคสูรย์ คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ และคณะครู ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะกรรม […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางพรรษชล บุญคง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เป็นประธานในการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็น ในการดำเนินงานของศูนย์ฯ การชี้แจงการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับ นางพรรษชล บุญคง ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการประชุมคณะก […]

1 2 3 4 5 37