ข่าวสาร

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ นางเพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ และนางสาวลดาวัลย์ สุรินทร์ เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (SPBB) สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ในระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2566 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

  ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ปร […]

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และนางสาวบุศดี คุ้มบล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการของ นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน โดยคณะกรรมการร่วมประเมินผลงานทางวิชาการ กลั่นกรอง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนางานต่อไป

  ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ปร […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ และคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ รูปแบบการบริหารจัดการภายในศูนย์ฯ การดูแลจัดการสถานที่ ให้เอื้ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ที่ผ่านการตรวจประเมินสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุด […]

1 2 3 4 5 81