ข่าวสาร

กิจกรรมวันที่ 1 ของการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กที่มีแนวโน้มมีความต้องการจำเป็นพิเศษในระดับปฐมวัย (รุ่นที่ 2) โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ มาถ่ายทอดความรู้ในเรื่องพัฒนาการเด็ก และลักษณะของเด็กที่มีแนวโน้มมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข้าราชการบำนาญ) มาให้ความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะทางสมอง (Executive Function :EF) ของเด็กปฐมวัย และผศ.ดร.กรองทอง จุลิรัชนีกร ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้ความรู้เรื่องการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีแนวโน้มมีความต้องการจำเป็นพิเศษในระดับปฐมวัย ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมวันที่ 1 ของการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างพั […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคคลากร นักเรียนและผู้ปกครองร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อแสดงความรำลึกถึงพระคุณครู ที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม และมอบความรักความเมตตาให้แก่ศิษย์ โดยภายในงานมีการให้ความรู้วันไหว้ครู การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก “เด็กดีมีพัฒนาการเด่น” รางวัลด้านครูและบุคลากร ประเภทครูดีในดวงใจและพี่เลี้ยงในดวงใจ ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา […]

กิจกรรมวันที่ 2 ของการอบรมเทคนิคการสอนอ่าน เขียน และคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเรียนรู้ (ผ่านระบบออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และ ดร.บัณฑิตา ลิขสิทธิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มาถ่ายทอดความรู้เรื่องแนวทางพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยและวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และในภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และ ดร.บัณฑิตา ลิขสิทธิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ให้ความรู้เรื่องแนวทางพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาไทย และวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้

    กิจกรรมวันที่ 2 ของการอบรมเทคนิคการสอนอ่าน เขียน แล […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู ประกอบด้วย นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล และ นางสาวภูษณิศา ทอนชัย ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ให้สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้รับการประเมินได้แก่ 1.นางสาวชฬินทร์พิทร ลุนบง 2.นายสุทธิชัย คุปต์กาญจนากุล

        ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการปร […]

กิจกรรมวันที่ 1 ของการอบรมเทคนิคการสอนอ่าน เขียน และคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเรียนรู้ (ผ่านระบบออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มาถ่ายทอดความรู้เรื่องการประเมินความสามารถเบื้องต้นการช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนการสอน และในภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้ความรู้เรื่องแนวทางพัฒนาความสามารถด้านการคิดคำนวณและวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  กิจกรรมวันที่ 1 ของการอบรมเทคนิคการสอนอ่าน เขียน และค […]

กิจกรรมวันที่ 3 ของการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กที่มีแนวโน้มมีความต้องการจำเป็นพิเศษในระดับปฐมวัย (รุ่นที่ 1) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กรองทอง จุลิรัชนีกร ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มาถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการใช้แบบประเมินพัฒนาการและแบบคัดกรองเด็กที่มีแนวโน้มมีความต้องการจำเป็นพิเศษ รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ และอาจารย์ณิชาลฎา ยงเสมอ อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาให้ความรู้ในเรื่องการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมวันที่ 3 ของการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างพั […]

กิจกรรมวันที่ 1 ของการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กที่มีแนวโน้มมีความต้องการจำเป็นพิเศษในระดับปฐมวัย (รุ่นที่ 1) โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ มาถ่ายทอดความรู้ในเรื่องพัฒนาการเด็ก และลักษณะของเด็กที่มีแนวโน้มมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข้าราชการบำนาญ) มาให้ความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะทางสมอง (Executive Function :EF) ของเด็กปฐมวัย และผศ.ดร.กรองทอง จุลิรัชนีกร ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้ความรู้เรื่องการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีแนวโน้มมีความต้องการจำเป็นพิเศษในระดับปฐมวัย ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร

    กิจกรรมวันที่ 1 ของการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้ […]

1 2 3 4 5 103