ข่าวสาร

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางเพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ เข้าพบ นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปลายบาง และ นายพรประสิทธิ์ เจษฎาภัทรกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปลายบาง เพื่อประสานงานการจัดตั้งหน่วยบริการอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในการเปิดโอกาสให้คนพิการได้รับสิทธิทางการศึกษาเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ด้วยการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคมแก่ประชากรในกลุ่มผู้พิการ

  ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ปร […]

1 2 3 4 5 71