ข่าวสาร

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี และคณะครู ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก เข้านิเทศโรงเรียนที่จัดห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ต้อนรับคณะกรรมการอย่างดียิ่ง อีกทั้งยังให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ […]

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดในกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร โดยภายในงานมีกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมประกวดกระทง และกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมให้ผู้เรียนสามารถทำกิจกรรมร่วมกับครู และเพื่อน ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

                    วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การศ […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติและนโยบายในการจัดการศีกษา การรายงานภาพรวมของการจัดการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อแก้ไขและพัฒนานักเรียนร่วมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมผู้ปกคร […]

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2565 ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก เข้านิเทศโรงเรียนที่จัดห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกของจังหวัดในภาคใต้ ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดสาริการาม สพป.ตรัง เขต 1 2. โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ สพป.ตรัง เขต 1 ในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ต้อนรับคณะกรรมการอย่างดียิ่ง อีกทั้งยังให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ

        วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2565 ดร.วิชุดา โชคภูเขียว […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประชุมจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP) ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักเรียนใหม่) เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้ได้รับการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการเป็นรายบุคคล โดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวพร้อมด้วย คณะครู ทีมสหวิชาชีพ และผู้ปกครอง ร่วมในการประชุมวางแผนการจัดการศึกษาดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประชุมจัดทำแผนกา […]

1 2 3 4 5 52