ข่าวสาร

ดร. วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวฟาอีซะห์ สีดง นายอานาส หะมีแย และนางสาวชนัฐฐา จำปาวัฒ ได้เข้าร่วมอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนในโรงพยาบาล ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมปริ้นตั้น กรุงเทพมหานคร

ดร. วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประ […]

วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ และนางสาววารี นาครัตน์ รองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2566 เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพและการเจริญเติบโตของนักเรียน โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางบัวทอง มาให้บริการประเมินการเจริญเติบโต การประเมินสัญญาณชีพ ตรวจวัดสายตาและการได้ยิน ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน

วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ป […]

1 2 3 4 5 90