ข่าวสาร

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นางพรรษชล บุญคง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองศาสตราจารย์ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนผู้ปกครอง และคณะครู เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทศูนย์การศึกษาพิเศษ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี โดยมีคณะกรรมการประเมินได้แก่ 1.รศ.ดร.เกตุมณี มากมี 2.นางสุลีกาญ ธิแจ้ 3.รศ.ดร.สมเกตุ อุทธโยธา

                              นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อ […]

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมสัมมนาวิเคราะห์นโยบายและความต้องการกำหนดทิศทางของประเด็นการวิจัย ในหัวข้อ”แนวโน้มและประเด็นในการพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ” พร้อมทั้งมอบหมายให้ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูเข้าร่วมการประชุม ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM โดยมีนางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคุณชาติชาย อรรคสูรย์ นางจุติมา อุปการแก้ว นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เป็นคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

              ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จั […]

กิจกรรมวันที่ 5 ของการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้เรียนออทิสติก(รุ่นที่ 1) โดยมี ดร.สมพร หวานเสร็จ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผอ.โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯและคณะเป็นวิทยากร ร่วมถ่ายทอดความรู้ เรื่องการเลือกใช้การบำบัดทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียนออทิสติก การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน ผ่านกระบวนการ PLC และพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้เข้าผ่านการอบรม ณ เดอะ ฟอเรสต์ โฮม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

          กิจกรรมวันที่ 5 ของการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ โ […]

1 37 38 39 40 41 47