ข่าวสาร

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2565 โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว เพื่อชี้แจงนโยบายและมอบหมายงานแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ทั้ง 4 กลุ่มงาน ได้รายงานผลการดำเนินงานของเดือนเมษายนที่ผ่านมา พร้อมทั้งมีการแนะนำบุคคลากรใหม่ การรายงานการเข้ารับการอบรมของคณะครู การร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมประจำเด […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (พ.ศ.2565 – 2569 ) ในระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2565 โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ที่มีการกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย ซึ่งมีบุคลากรจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางเข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

              ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จั […]

1 49 50 51 52 53 82