ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และนางปวีณา ใจขันทะ เข้าร่วมงานเสวนาการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และนางปวีณา ใจขันทะ เข้าร่วมงานเสวนาการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง