ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางเพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางเพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3