ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ และนางสาวเพ็ญนภา เทวรัตน์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER มาจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ระยะที่ 2 ในระหว่างวันที่ 11 – 14 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

 

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ และนางสาวเพ็ญนภา เทวรัตน์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER มาจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ระยะที่ 2 ในระหว่างวันที่ 11 – 14 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์