ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนศรีสังวาลย์ ครั้งที่ 8 ผ่านทางระบบออนไลน์

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนศรีสังวาลย์ ครั้งที่ 8

ผ่านทางระบบออนไลน์