ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ และคณะครูต้อนรับข้าราชการครู ที่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 8 คน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ และคณะครูต้อนรับข้าราชการครู ที่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 8 คน ได้แก่

1.นางสาวนูรไอนี สีดง

2.สิบเอกเอกชัย ทรงศิริ

3.นางสาวณิชมาศ ชื่นแพร

4.นางสาวอรวราภรณ์ สุนลี

5.นางสาวพรอารี ลักษ์วงศ์ชัย

6.นายมนตรี คำตื้อ

7.นางสาวช่อลัดดา ประภาแก้ว

8.นายบรรพต บรรพตธนากร