ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวสุดาภรณ์ แก้วประกอบ นางสาวพิมพ์พรรณ บวรเศรษฐี นางสาวประภาพร พระคุณเลิศ เเละนายอานาส หะมีแย เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เเบบองค์รวมของศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลด้วยทีมบูรณาการข้ามศาสตร์ Transdisciplinary Team ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2566 ณ โรงแรมบางกอก พาเลส กรุงมหานคร

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวสุดาภรณ์ แก้วประกอบ นางสาวพิมพ์พรรณ บวรเศรษฐี นางสาวประภาพร พระคุณเลิศ เเละนายอานาส หะมีแย เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เเบบองค์รวมของศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลด้วยทีมบูรณาการข้ามศาสตร์ Transdisciplinary Team ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2566 ณ โรงแรมบางกอก พาเลส กรุงมหานคร