ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวปวีณา ใจขันทะ ครูชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรถอดบทเรียน การอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร และผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ในศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ในระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนาศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ให้มีบุคลากรที่มีความสามารถ ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคคลออทิสติก สามารถจัดโปรแกรมในการส่งเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพและศูนย์บริการคนพิการ ได้รับการติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมโรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพมหานคร

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวปวีณา ใจขันทะ ครูชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรถอดบทเรียน การอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร และผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ในศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ในระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนาศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ให้มีบุคลากรที่มีความสามารถ ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคคลออทิสติก สามารถจัดโปรแกรมในการส่งเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพและศูนย์บริการคนพิการ ได้รับการติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมโรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพมหานคร

 

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวปวีณา ใจขันทะ ครูชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรถอดบทเรียน การอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร และผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ในศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ในระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนาศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ให้มีบุคลากรที่มีความสามารถ ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคคลออทิสติก สามารถจัดโปรแกรมในการส่งเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพและศูนย์บริการคนพิการ ได้รับการติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมโรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพมหานคร