ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวอภิญญา แสนอินทะ และนางสาวรวีพร กรุงพลี เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการของบุคลากรภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวอภิญญา แสนอินทะ และนางสาวรวีพร กรุงพลี เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการของบุคลากรภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี