ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมจัดกิจกรรมการรายงานผลพัฒนาการผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 เพื่อเป็นการสื่อสารพูดคุยระหว่างผู้ปกครองและครูประจำชั้น ร่วมหารือถึงพัฒนาการของบุตร-หลาน และรายงานผลพัฒนาการในด้านต่างๆ จากการที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้ปกครองได้รับทราบและร่วมมือกันหาแนวทางในพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนต่อไป

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมจัดกิจกรรมการรายงานผลพัฒนาการผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 เพื่อเป็นการสื่อสารพูดคุยระหว่างผู้ปกครองและครูประจำชั้น ร่วมหารือถึงพัฒนาการของบุตร-หลาน และรายงานผลพัฒนาการในด้านต่างๆ จากการที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้ปกครองได้รับทราบและร่วมมือกันหาแนวทางในพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนต่อไป