ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน พร้อมด้วย รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ และนางสาวลดาวัลย์ สุรินทร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งผู้รับการประเมินได้แก่ นางสาวจาตุพร ดวงแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะ ให้สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน พร้อมด้วย รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ และนางสาวลดาวัลย์ สุรินทร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งผู้รับการประเมินได้แก่ นางสาวจาตุพร ดวงแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะ ให้สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน พร้อมด้วย รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ และนางสาวลดาวัลย์ สุรินทร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งผู้รับการประเมินได้แก่ นางสาวจาตุพร ดวงแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะ ให้สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี