ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ และนางสาววารี นาครัตน์ รองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมอบรมจิตวิทยาสำหรับเด็กพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากร โดยมี นายชัยธวัช สาทถาพร รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี และนางสาวอุไรวรรณ วงศ์แสง ครูจิตวิทยาคลินิก เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ และนางสาววารี นาครัตน์ รองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมอบรมจิตวิทยาสำหรับเด็กพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากร โดยมี นายชัยธวัช สาทถาพร รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี และนางสาวอุไรวรรณ วงศ์แสง ครูจิตวิทยาคลินิก เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี