ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาววารี นาครัตน์ รองผู้อำนวยการ นำคณะครูเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Metting

     

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาววารี นาครัตน์ รองผู้อำนวยการ นำคณะครูเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Metting