ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยมีดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องเกียรติยศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยมีดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องเกียรติยศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี