กิจกรรมวันที่ 2 ของการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กที่มีแนวโน้มมีความต้องการจำเป็นพิเศษในระดับปฐมวัย (รุ่นที่ 1) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวดี วิริยางกูร นายกสมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย มาถ่ายทอดความรู้ ในเรื่องการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกเด็กที่มีแนวโน้มมีความต้องการจำเป็นพิเศษในระดับปฐมวัย และฝึกปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมวันที่ 2 ของการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กที่มีแนวโน้มมีความต้องการจำเป็นพิเศษในระดับปฐมวัย (รุ่นที่ 1) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวดี วิริยางกูร นายกสมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย มาถ่ายทอดความรู้ ในเรื่องการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกเด็กที่มีแนวโน้มมีความต้องการจำเป็นพิเศษในระดับปฐมวัย และฝึกปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร