กิจกรรมวันที่ 1 ของการอบรมเทคนิคการสอนอ่าน เขียน และคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเรียนรู้ (ผ่านระบบออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มาถ่ายทอดความรู้เรื่องการประเมินความสามารถเบื้องต้นการช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนการสอน และในภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้ความรู้เรื่องแนวทางพัฒนาความสามารถด้านการคิดคำนวณและวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรมวันที่ 1 ของการอบรมเทคนิคการสอนอ่าน เขียน และคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเรียนรู้ (ผ่านระบบออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มาถ่ายทอดความรู้เรื่องการประเมินความสามารถเบื้องต้นการช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนการสอน และในภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้ความรู้เรื่องแนวทางพัฒนาความสามารถด้านการคิดคำนวณและวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 

กิจกรรมวันที่ 1 ของการอบรมเทคนิคการสอนอ่าน เขียน และคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเรียนรู้ (ผ่านระบบออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มาถ่ายทอดความรู้เรื่องการประเมินความสามารถเบื้องต้นการช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนการสอน และในภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้ความรู้เรื่องแนวทางพัฒนาความสามารถด้านการคิดคำนวณและวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้