กิจกรรมวันที่ 2 ของการอบรมเทคนิคการสอนอ่าน เขียน และคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเรียนรู้ (ผ่านระบบออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และ ดร.บัณฑิตา ลิขสิทธิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มาถ่ายทอดความรู้เรื่องแนวทางพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยและวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และในภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และ ดร.บัณฑิตา ลิขสิทธิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ให้ความรู้เรื่องแนวทางพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาไทย และวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรมวันที่ 2 ของการอบรมเทคนิคการสอนอ่าน เขียน และคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเรียนรู้ (ผ่านระบบออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และ ดร.บัณฑิตา ลิขสิทธิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มาถ่ายทอดความรู้เรื่องแนวทางพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยและวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และในภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และ ดร.บัณฑิตา ลิขสิทธิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ให้ความรู้เรื่องแนวทางพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาไทย และวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 

 

กิจกรรมวันที่ 2 ของการอบรมเทคนิคการสอนอ่าน เขียน และคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเรียนรู้ (ผ่านระบบออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และ ดร.บัณฑิตา ลิขสิทธิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มาถ่ายทอดความรู้เรื่องแนวทางพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยและวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และในภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และ ดร.บัณฑิตา ลิขสิทธิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ให้ความรู้เรื่องแนวทางพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาไทย และวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้