ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่มอบน้ำดื่ม เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่มอบน้ำดื่ม เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567