ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาววารี นาครัตน์ รองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมตลาดนัดคุณหนู ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆด้วยประสบการณ์ตรง ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาววารี นาครัตน์ รองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมตลาดนัดคุณหนู ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆด้วยประสบการณ์ตรง ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี