วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2567 ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายชัยธวัช สาทถาพร รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี นางสาวรัตนาภรณ์ มุกนนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นำคณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล 1.โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 2.โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 3.โรงพยาบาลราชบุรี 4.โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 5.โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 6.โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

 

วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2567

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายชัยธวัช สาทถาพร รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี นางสาวรัตนาภรณ์ มุกนนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นำคณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล

1.โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

2.โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

3.โรงพยาบาลราชบุรี

4.โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

5.โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

6.โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์