ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาววารี นาครัตน์ รองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานด้านโภชนาการแก่คณะอนุกรรมการกำกับ ติดตามคุณภาพงานด้านโภชนาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาววารี นาครัตน์ รองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานด้านโภชนาการแก่คณะอนุกรรมการกำกับ ติดตามคุณภาพงานด้านโภชนาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 ประกอบด้วย

1. นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ประธานอนุกรรมการ

2. นายเชาวลิต รนขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

3. นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

4. นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม

5. นางสาวภิรญา กาลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

6. นายวิรัช ภู่เล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมสถานที่การดำเนินกิจกรรมอาหารกลางวัน เพื่อให้การดำเนินงานด้านโภชนาการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวีดนนทบุรี ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด