ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณ คุณปรัชญา ทรัพย์สิน และคณะฯ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณ คุณปรัชญา ทรัพย์สิน และคณะฯ ดังนี้
1)คุณสุนทร
2)คุณนิวัฒน์ พฤกษากิจ
3)คุณประธาน คงกล้า
4)คุณธีรศักดิ์ เตมีรัสมี
5)คุณไพบูลย์ ฐิติประวัต
6)คุณต้อง
7)คุณหทัยวรรณ ม่วงคราม
8)ชัชวาลย์ สุวรรณโคตร
9)เบญจวรรณ เจริญสุข
10)คุณหนึ่ง บ้านหม้อ
11)คุณกำชัย
12)คุณสุรศักดิ์. มัติโก
13)คุณศุภชัย สุขเสมอ
14)คุณณัชชา อนันตภูมิ
15)ร้านม่อนแอนทีค
16)คุณสุนทร
17)ร้านแว่นคุณเล็ก
18)ร้านสมจิตรอิเล็คทรอนิคส์(บ้านหม้อพลาซ๋า)
19)นุวัตน์ พฤกษ์เจริญ
20)ทิณวัฒน์ เจนจัดทรัพย์
21)บ.สหเอวี
22)คุณเพียง
23) คุณเบนซ์ จันทบุรี
24)คุณยุวเดช แช่มวงษ์
25)คุณจิรภัทร
26)คุณเน
27)คุณเยาวภา ศิริทรัพย์
28)คุณอนันต์ วงชมภู
29)คุณกัญญารัตน์ สิงหะ
ที่ร่วมกับบริจาคชุดเครื่องเสียง Toa เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับทางหน่วยงาน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มารับบริการหรือติดต่อราชการ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป