บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาระหว่าง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนา

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ และนางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาระหว่าง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนาโดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580