คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี และคณะครู เดินทางลงพื้นที่ภายในจังหวัดนนทบุรี เพื่อค้นหาเด็กพิการรายใหม่ ในโครงการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม พ.ศ.2564

   

คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เดินทางลงพื้นที่ภายในจังหวัดนนทบุรี เพื่อค้นหาเด็กพิการรายใหม่ ในโครงการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม พ.ศ.2564 เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจตลอดจนแนะนำวิธีการดูแลเด็กพิการ ตามบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ในการให้บริการพื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการศึกษา และเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่สมาชิกในครอบครัวของเด็กพิการ