ดาวน์โหลด

ประกาศ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

 

แผนปฏิบัติการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

กลุ่มบริหารทั่วไป

 

กลุ่มบริหารวิชาการ

 

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ