วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางวิชาการ ดำเนินงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง