วิสัยทัศน์

เป็นต้นแบบการจัดการศึกษา

พัฒนาศักยภาพเด็กพิการ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ