วิสัยทัศน์

สถานศึกษาชั้นนำด้านการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน