วิสัยทัศน์

สถานศึกษาชั้นนำด้านการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ อย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานและทั่วถึง