ข้อมูลสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในระยะเริ่มการให้บริการได้จัดตั้งอยู่ในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 17/20 หมู่ 2 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความ พร้อมของคนพิการ สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดสื่อ จัดสิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการ และความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง การจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา ให้บริการทางด้านการศึกษาแก่คนพิการในจังหวัดนนทบุรี โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะสำนักงานพื้นที่การศึกษานนทบุรีทั้ง 3 เขต ในการส่งเสริมการจัดการเรียนร่วมต่อมาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้รับความกรุณาจากองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายลำพอง นามพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช
ให้ใช้พื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช (เดิม) เป็นที่ตั้งสำนักงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ปี พ.ศ. 2543 – 2544 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มี นายจงกล บัวเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีรักษาการตำแหน่งผู้บริหารศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2544 – 2547 มี นายประดิษฐ์ สมบุญเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี รักษาการตำแหน่งผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2547 – 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มี นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ที่ตั้งปัจจุบัน 111 หมู่ 1 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 – 2147 – 5244 โทรสาร 0 – 2147 – 5244 E – mail : nbp.sec@hotmail.com Website : www.nonthaburispc.com เพื่อบริการทางการศึกษาแก่คนพิการ เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความ พร้อมของคนพิการสนับสนุนการเรียนการสอน
การจัดสื่อ จัดสิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการ และความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง การจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา ให้บริการทางด้านการศึกษาแก่คนพิการในจังหวัดนนทบุรี โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะสำนักงานพื้นที่การศึกษานนทบุรีทั้ง 3 เขต ในการส่งเสริมการจัดการเรียนร่วม