ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี และคณะบุคลากรของศูนย์ฯ นนทบุรี ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารให้สวยงาม

 ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี และคณะบุคลากรของศูนย์ฯ นนทบุรี

ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารให้สวยงาม