ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ นางสาวภูษณิศา ทอนชัย นางสาวปวีณา ใจขันทะ และนางสาวมินตรา ผูกพันธ์ ร่วมวางแผน จัดทำแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ นางสาวภูษณิศา ทอนชัย นางสาวปวีณา ใจขันทะ และนางสาวมินตรา ผูกพันธ์ ร่วมวางแผน จัดทำแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา สถานศึกษา 1 ช่วย 3 ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กับ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี และ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2566 และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง