ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นางพรรษชล บุญคง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ​ คณะกรรมการ​สถานศึกษา​ฯ เป็นคณะกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นางพรรษชล บุญคง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ​ คณะกรรมการ​สถานศึกษา​ฯ เป็นคณะกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี