ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับและขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับและขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมี นางนภสกร ผ่องอำไพ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานกรรมการ นายณัฐพงษ์ สีเหลือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ นายปัญจภูมิ หลาบคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ