ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด นนทบุรี นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การหลอมรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2564 เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการหลอมหลวมรายงานที่สถานศึกษาจัดส่งให้ สศศ. เพื่อรายงานต่อกระทรวงศึกษาธิการต่อไป และสามารถนำรายงานนี้ไปพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมฮิพ ถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานคร

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด นนทบุรี นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การหลอมรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2564 เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการหลอมหลวมรายงานที่สถานศึกษาจัดส่งให้ สศศ. เพื่อรายงานต่อกระทรวงศึกษาธิการต่อไป และสามารถนำรายงานนี้ไปพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมฮิพ ถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานคร

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การหลอมรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2564 เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการหลอมหลวมรายงานที่สถานศึกษาจัดส่งให้ สศศ. เพื่อรายงานต่อกระทรวงศึกษาธิการต่อไป และสามารถนำรายงานนี้ไปพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมฮิพ ถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานคร