คณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ ให้เข้าร่วมประชุมขยายผลการจัดโครงการ “การพัฒนาอาชีพนวดแผนไทย ในโรงเรียนเฉพาะความพิการทางการได้ยิน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

คณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ ให้เข้าร่วมประชุมขยายผลการจัดโครงการ

“การพัฒนาอาชีพนวดแผนไทย ในโรงเรียนเฉพาะความพิการทางการได้ยิน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี