คุณชาติชาย อรรคสูรย์ ผู้ปกครอง เด็กหญิงปณภรณ์ อรรคสูรย์ (น้องเอิน) ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ในการนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงและขอให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญตลอดไป

คุณชาติชาย อรรคสูรย์ ผู้ปกครอง เด็กหญิงปณภรณ์ อรรคสูรย์ (น้องเอิน) ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ในการนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงและขอให้ท่านและครอบครัว มีความสุขความเจริญตลอดไป