ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการประชุม คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โครงการขยายโอกาสการเข้าถึง บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี