ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อม การเฝ้าระวัง ป้องกันสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ครูและบุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ภายในศูนย์ฯ โดยมีดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง ป้องกันสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ครูและบุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ภายในศูนย์ฯ โดยมีดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี