คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน โครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี นางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ประธานการวิพากษ์ผลงานวิชาการในครั้งนี้

คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน โครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี นางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ประธานการวิพากษ์ผลงานวิชาการในครั้งนี้