ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณพร้อมรับมอบกล่องบริจาคของศูนย์ฯ จากคุณดลญารัตน์ พวงบุบผา ที่นำกล่องบริจาคไปวาง ณ ตลาดประชานิเวศน์ 3 พร้อมด้วยคณะครูซึ่งเป็นกรรมการการเปิดกล่องบริจาค ได้รับมอบและตรวจนับจำนวนเงินพร้อมนำฝากธนาคารเพื่อใช้ในการบริหารงานและสนับสนุนด้านการศึกษาต่อไป

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณพร้อมรับมอบกล่องบริจาคของศูนย์ฯ จากคุณดลญารัตน์ พวงบุบผา ที่นำกล่องบริจาคไปวาง ณ ตลาดประชานิเวศน์ 3 พร้อมด้วยคณะครูซึ่งเป็นกรรมการการเปิดกล่องบริจาค ได้รับมอบและตรวจนับจำนวนเงินพร้อมนำฝากธนาคารเพื่อใช้ในการบริหารงานและสนับสนุนด้านการศึกษาต่อไป