ห้องเรียนออนไลน์

กิจกรรมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ เรื่อง การเต้นประกอบเพลง

 

กิจกรรมพัฒนาการช่วยเหลือตนเองและสังคม เรื่อง การจับช้อนตักอาหารและรับประทาานอาหาร

 

กิจกรรมพัฒนาการด้านสติปัญญา เรื่อง การลากเส้นพื้นฐาน 13 เส้น

 

 

กิจกรรมพัฒนาการทักษะที่จำเป็นเฉพาะความพิการ กิจกรรมบำบัด